Awards sponsors

 Welsh Government

The Welsh Government is the devolved government for Wales and consists of the First Minister, Welsh Ministers and the Counsel General. These are supported by civil servants who work across devolved areas that include key areas of public life such as health, education and the environment. The Welsh Government works to help improve the lives of people in Wales and make the nation a better place in which to live and work.

www.new.wales.gov.uk

The Welsh Scientific Advisory Committee is the statutory health committee that provides expert professional advice to the Minister for Health and Social Services and key stakeholders on scientific and technological matters related to health issues in Wales. Chair: John Day – john.day@wales.nhs.uk

 The Welsh Therapies Advisory Committee is the statutory health committee that provides expert professional advice to the Minister for Health and Social Services and key stakeholders on matters relating to Therapy Services in Wales. Chair: Alison Williams – Alison.Williams12@wales.nhs.uk

The Welsh Pharmaceutical Committee is the statutory advisory committee that that provides expert professional advice to the Minister for Health and Social Services and key stakeholders on matters relating to pharmacy and the pharmaceutical profession in Wales. Chair: Paul Harris – paul.harris@lloydspharmacy.co.uk


Image result for health and care research wales
Health and Care Research Wales
 provides an infrastructure to support and increase capacity in research and development, runs a range of responsive funding schemes and provides funding to NHS Wales to support the development and delivery of research for the benefit of patients and the public. Our innovative infrastructure and portfolio of funded programmes consolidates, updates and builds on what has been created and delivered to date, placing Wales at the international forefront of health and social care research.

Our infrastructure allows a sharper focus on Wales’ current and emerging areas of excellent and ensures an integrated, interdisciplinary, interagency, all-Wales approach, from research development to changes in practice based on research evidence. The people of Wales are central to the infrastructure and the programmes which lead to major gains in health and wellbeing, effectiveness of services and the generation of national wealth.

Public Health Wales is the national public health institute for Wales.  We are part of the NHS, and provide professional, independent public health advice and services to achieve a healthier future for Wales.  We do this by working in partnership with others to ensure maximum impact in improving health and well-being and reducing health inequalities in Wales.

Public Health Wales has seven strategic priorities:

 • Influencing the wider determinants of health
 • Improving mental well being and resilience
 • Promoting healthy behaviours
 • Securing a healthy future for the next generation
 • Protecting the public from infection and environmental threats to health
 • Supporting the development of a sustainable health and care system focussed on prevention and early intervention
 • Building and mobilising knowledge and skills to improve health and well-being across Wales.

More information on Public Health Wales is available at phw.nhs.wales

Health Education and Improvement Wales

Established on 1 October 2018, Health Education and Improvement Wales (HEIW) is the only Special Health Authority within NHS Wales. We sit alongside Health Boards and Trusts, and have a leading role in the education, training, development, and shaping of the healthcare workforce in Wales, in order to ensure high-quality care for the people of Wales.

 

Noddwyr y gwobrau

 Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru ac mae’n cynnwys y Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol.  Caiff y rhain eu cefnogi gan weision sifil sy’n gweithio ar draws meysydd datganoledig sy’n cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus megis iechyd, addysg a’r amgylchedd. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i helpu i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud y wlad yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. www.llyw.cymru

Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru yw’r pwyllgor iechyd statudol sy’n darparu cyngor proffesiynol arbenigol i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a rhanddeiliaid allweddol ar faterion gwyddonol a thechnolegol sy’n gysylltiedig â materion iechyd yng Nghymru. Cadeirydd: John Day – john.day@wales.nhs.uk

Pwyllgor Cynghorol Therapïau Cymru yw’r pwyllgor iechyd statudol sy’n darparu cyngor proffesiynol arbenigol i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a rhanddeiliaid allweddol ar faterion sy’n gysylltiedig â Gwasanaethau Therapi yng Nghymru. Cadeirydd: Alison Williams – Alison.Williams12@wales.nhs.uk

Pwyllgor Fferyllol Cymru yw’r pwyllgor cynghori statudol sy’n darparu cyngor proffesiynol arbenigol i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a rhanddeiliaid allweddol ar faterion sy’n gysylltiedig â fferylliaeth a’r proffesiwn fferyllol yng Nghymru. Cadeirydd: Paul Harris – paul.harris@lloydspharmacy.co.uk

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn darparu seilwaith i gefnogi a chynyddu gallu mewn ymchwil a datblygu, yn cynnal cynlluniau cyllid ymatebol amrywiol ac yn darparu cyllid i GIG Cymru i gefnogi datblygiad a darpariaeth ymchwil er budd cleifion a’r cyhoedd. Mae ein seilwaith arloesol a’n portffolio o raglenni a gyllidir yn cyfnerthu, diweddaru a meithrin yr hyn sydd wedi’i greu a’i ddarparu hyd yma, gan roi Cymru ar flaen y gad o ran ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae ein seilwaith yn ein galluogi i ganolbwyntio’n fwy manwl ar feysydd rhagoriaeth presennol a newydd Cymru ac yn sicrhau dull integredig, rhyngddisgyblaethol, rhyngasiantaethol Cymru gyfan, o ddatblygu ymchwil i newidiadau mewn ymarfer seiliedig ar dystiolaeth ymchwil. Mae pobl Cymru yn ganolog i’r seilwaith a’r rhaglenni sy’n arwain at fanteision mawr mewn iechyd a lles, effeithlonrwydd gwasanaethau a chreu cyfoeth cenedlaethol.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw’r sefydliad iechyd cyhoeddus cenedlaethol ar gyfer Cymru. Rydym yn rhan o’r GIG, ac yn darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus proffesiynol ac annibynnol i sicrhau dyfodol iachach i Gymru. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill i sicrhau’r effaith fwyaf bosibl wrth wella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru.

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru saith blaenoriaeth strategol:

 • Dylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd
 • Gwella llesiant meddyliol a chydnerthedd
 • Hyrwyddo ymddygiad iach
 • Sicrhau dyfodol iach i’r genhedlaeth nesaf
 • Diogelu’r cyhoedd rhag heintiau a bygythiadau amgylcheddol i iechyd
 • Cefnogi datblygu system iechyd a gofal gynaliadwy sy’n canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar
 • Adeiladu a symud gwybodaeth a sgiliau i wella iechyd a llesiant ar draws Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gael yn https://icc.gig.cymru/

 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Ers ei sefydlu ar 1 Hydref 2018, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw’r unig Awdurdod Iechyd Arbennig o fewn GIG Cymru. Rydym yn sefyll law yn llaw â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ac yn chwarae rhan flaenllaw ym maes addysg, hyfforddiant, datblygu a siapio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, er mwyn sicrhau gofal o ansawdd uchel ar gyfer pobl Cymru.