Exhibitors

Genomics Partnership Wales

Genomics Partnership Wales (GPW) represents several key organisations (including Welsh Government, All Wales Medical Genetics Service, Wales Gene Park, Cardiff and Vale UHB, Public Health Wales and various HEIs in Wales) who are collaborating to deliver the ambition defined by Welsh Government’s Genomics for Precision Medicine Strategy launched in 2017. The aim of GPW is to realise the ambition in Wales to transform NHS services and research through the implementation of genomic technologies in order to harness the power of precision medicine within Wales.

Visit the GPW stand to find out more about our programme of work, and how we aim to improve the health, wellbeing and prosperity of the people of Wales through genomics.

@GenomicsWales

Partneriaeth Genomeg Cymru

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru yn cynrychioli sawl sefydliad allweddol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Geneteg Meddygol Cymru Gyfan, Parc Geneteg Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac amrywiol Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru) sy’n cydweithio er mwyn cyflawni’r uchelgais sydd wedi’i diffinio gan Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru a lansiwyd yn 2017. Nod y Bartneriaeth yw gwireddu’r uchelgais yng Nghymru i drawsffurfio gwaith ymchwil a gwasanaethau’r GIG trwy ddefnyddio technolegau genomig i harneisio pŵer meddygaeth fanwl yng Nghymru.

 

 

 

 

Health Education and Improvement Wales Established on 1 October 2018, Health Education
and Improvement Wales (HEIW) is the only Special Health Authority within NHS Wales. We
sit alongside Health Boards and Trusts, and have a leading role in the education, training,
development, and shaping of the healthcare workforce in Wales, in order to ensure highquality
care for the people of Wales. @HEIW_NHS

Addysg a Gwella Iechyd Cymru Ers ei sefydlu ar 1 Hydref 2018, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw’r unig Awdurdod Iechyd Arbennig o fewn GIG Cymru. Rydym yn sefyll law yn llaw â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ac yn chwarae rhan flaenllaw ym maes addysg, hyfforddiant, datblygu a siapio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, er mwyn sicrhau gofal o ansawdd uchel ar gyfer pobl Cymru. @AaGIC_GIG

 

 

 

 

 

Health and Care Research Wales provides an infrastructure to support and increase capacity
in research and development, runs a range of responsive funding schemes and provides
funding to NHS Wales to support the development and delivery of research for the
benefit of patients and the public. Our innovative infrastructure and portfolio of funded
programmes consolidates, updates and builds on what has been created and delivered to date,
placing Wales at the international forefront of health and social care research.
Our infrastructure allows a sharper focus on Wales’ current and emerging areas of excellent
and ensures an integrated, interdisciplinary, interagency, all-Wales approach, from research
development to changes in practice based on research evidence. The people of Wales are
central to the infrastructure and the programmes which lead to major gains in health and
wellbeing, effectiveness of services and the generation of national wealth. @ResearchWales

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn darparu seilwaith i gefnogi a chynyddu gallu mewn ymchwil
a datblygu, yn cynnal cynlluniau cyllid ymatebol amrywiol ac yn darparu cyllid i GIG Cymru i gefnogi
datblygiad a darpariaeth ymchwil er budd cleifion a’r cyhoedd. Mae ein seilwaith arloesol a’n
portffolio o raglenni a gyllidir yn cyfnerthu, diweddaru a meithrin yr hyn sydd wedi’i greu a’i
ddarparu hyd yma, gan roi Cymru ar flaen y gad o ran ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae ein seilwaith yn ein galluogi i ganolbwyntio’n fwy manwl ar feysydd rhagoriaeth presennol a
newydd Cymru ac yn sicrhau dull integredig, rhyngddisgyblaethol, rhyngasiantaethol Cymru
gyfan, o ddatblygu ymchwil i newidiadau mewn ymarfer seiliedig ar dystiolaeth ymchwil. Mae pobl
Cymru yn ganolog i’r seilwaith a’r rhaglenni sy’n arwain at fanteision mawr mewn iechyd a lles,
effeithlonrwydd gwasanaethau a chreu cyfoeth cenedlaethol.

Royal College of Occupational Therapists

The Royal College of Occupational Therapists is the professional body for occupational therapy staff and the voice of profession in the UK. Occupational therapy improves health and wellbeing through participation in occupation. Occupational therapists work with people of all ages, supporting them to lead independent lives. We champion the unique and vital work of occupational therapy staff, promoting value, excellence and innovation.

@theRCOT

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol yw’r corff proffesiynol ar gyfer staff therapi galwedigaethol a llais y proffesiwn yn y DU. Mae therapi galwedigaethol yn helpu pobl i wella eu hiechyd a’u lles trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae therapyddion galwedigaethol yn gweithio gyda phobl o bob oedran ac yn eu cefnogi i fyw bywyd annibynnol. Rydym yn hyrwyddo gwaith unigryw a hanfodol staff therapi galwedigaethol, gan hybu gwerth, rhagoriaeth ac arloesedd.

@theRCOT

 

 

Royal Pharmaceutical Society

The Royal Pharmaceutical Society (RPS) is the professional membership body for pharmacists and pharmacy. The mission of RPS is to put pharmacy at the forefront of healthcare. The RPS vision is to become the world leader in the safe and effective use of medicines. Since RPS was founded in 1841 it has championed the profession, and is internationally renowned as publishers of medicines information. RPS promotes pharmacy in the media and government, leads the way in medicines information, and supports pharmacists in their education and development. People join RPS, partner with RPS, and follow our campaigns because we do everything we can to champion pharmacy.

@RPS_Wales

 

Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yw’r corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer fferyllwyr a fferylliaeth. Nod y Gymdeithas yw gwneud fferylliaeth yn rhan flaenllaw o ofal iechyd. Mae gan y Gymdeithas weledigaeth o arwain y byd o ran defnyddio meddyginiaethau mewn modd diogel ac effeithiol. Ers ei sefydlu yn 1841, mae wedi hyrwyddo’r proffesiwn ac mae’n enwog yn rhyngwladol fel cyhoeddwyr gwybodaeth am feddyginiaeth. Mae’r Gymdeithas yn hyrwyddo fferylliaeth yn y cyfryngau ac yn y llywodraeth, yn arwain y ffordd o ran darparu gwybodaeth am feddyginiaethau, ac yn cefnogi addysg a datblygiad fferyllwyr. Mae pobl yn ymuno â’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, yn dod yn bartner â ni, ac yn dilyn ein hymgyrchoedd oherwydd ein bod yn gwneud popeth posibl i hyrwyddo fferylliaeth.

@RPS_Wales

 

Swansea University – College of Human and Health Science

Swansea University – College of Human and Health Science make a difference to people’s lives the world over, with our cutting-edge research and through our work with the NHS, Social Services and private sector. Our outstanding clinical suites and laboratories prepare our students to become the next generation of health and social care professionals, and graduates who are equipped for the workplace with superb career prospects.

@SwanseaUni @HumanandHealth

Prifysgol Abertawe – Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl dros y byd, gyda’n gwaith ymchwil blaengar a thrwy ein gwaith gyda’r GIG, y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r sector preifat. Mae ein labordai a’n hystafelloedd clinigol rhagorol yn paratoi ein myfyrwyr i fod yn y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn raddedigion â rhagolygon gyrfa gwych sy’n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gweithle.

@Prif_Abertawe @HumanandHealth

 

Health Technology Wales

Health Technology Wales (HTW) is a national body working to improve the quality of care in Wales. It was formally launched in 2017 to deliver a strategic, national approach to the identification, appraisal and adoption of non-medicines technologies across the Welsh care sector.

HTW researches and evaluates the best available clinical and cost-effectiveness evidence about a non-medicine health technology. Its remit includes (but is not limited to): surgical and interventional procedures, medical devices, diagnostics, clinical interventions, psychological therapies, and changes in treatment pathways. Based on this evidence, HTW publishes Guidance on whether the health technology should be adopted for use in Wales.

HTW collaborates with partners across the health, social care and technology sectors to ensure an all-Wales approach. It supports technology innovation and development in Wales by acting as an initial contact point for technology developers. The HTW Signposting Group directs technology innovators to the relevant organisations within Wales who can provide advice and support.

HTW is funded by Welsh Government and hosted within NHS Wales, but is independent of both.

@HealthTechWales

 

Technoleg Iechyd Cymru

Corff cenedlaethol yw Technoleg Iechyd Cymru sy’n gweithio i wella ansawdd gofal yng Nghymru. Cafodd ei lansio’n swyddogol yn 2017 i ddarparu ffordd strategol, genedlaethol o nodi, gwerthuso a mabwysiadu technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau ar draws y sector gofal yng Nghymru.

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn ymchwilio i’r dystiolaeth glinigol a chost-effeithiol orau bosibl am dechnoleg iechyd nad yw’n feddyginiaeth ac yn ei gwerthuso. Mae ei gylch gwaith yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i’r canlynol: gweithdrefnau llawfeddygol ac ymyriadol, dyfeisiau meddygol, diagnosteg, ymyriadau clinigol, therapïau seicolegol a newidiadau o ran llwybrau triniaeth. Ar sail y dystiolaeth hon, mae’n cyhoeddi canllawiau ynghylch a ddylid mabwysiadu a defnyddio’r dechnoleg iechyd yng Nghymru.

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg er mwyn sicrhau dull gweithredu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n cefnogi arloesi a datblygu technoleg yng Nghymru trwy fod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer datblygwyr technoleg. Mae Grŵp Cyfeirio Technoleg Iechyd Cymru yn cyfeirio arloeswyr technoleg at y sefydliadau perthnasol yng Nghymru a all roi cyngor a chefnogaeth iddynt.

Caiff Technoleg Iechyd Cymru ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i letya gan y GIG Cymru, ond mae’n annibynnol ar y ddau sefydliad.

@HealthTechWales

 

The British Dietetic Association

The British Dietetic Association is the association of UK dietitians and has over 9500 members with over 500 in Wales. It is a trade union and represents the professional, educational, public and workplace interests of its members.

Dietitians are registered with the HCPC and are qualified to assess, diagnose and treat diet and nutrition problems at an individual and wider public health level. Dietitians are supplementary prescribers and practise in primary and secondary care in the NHS as well as in private practice, industry, education, research, sport, media, publishing, non-government organisations and national and local government.

In Wales, dietitians are making prevention happen and also influence food and health policy within government and local communities. In primary care, dietitians are enabling patients to self-care, reducing the need for hospitalisation and secondary care referrals and ultimately reducing the demand on GP time.

@BDA_WalesBoard

@BDA_Dietitians

Cymdeithas Ddeieteg Prydain

Cymdeithas Ddeieteg Prydain yw’r gymdeithas ar gyfer deietegwyr y DU ac mae ganddi dros 9500 o aelodau, gyda dros 500 o’r rheini yng Nghymru. Undeb llafur ydyw sy’n cynrychioli buddiannau proffesiynol, addysgol a chyhoeddus ei aelodau yn ogystal â’u buddiannau yn y gweithle.

Mae deietegwyr yn cofrestru â’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac yn gymwys i asesu, rhoi diagnosis a thrin problemau yn ymwneud â deiet a maeth unigolion a’r cyhoedd yn ehangach. Mae deietegwyr yn rhagnodwyr atodol ac yn gweithio ym meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd y GIG yn ogystal â mewn practisau preifat, diwydiant, addysg, ymchwil, chwaraeon, y cyfryngau, cyhoeddi, sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau llywodraethol a llywodraeth leol a chenedlaethol.

Yng Nghymru, mae deietegwyr yn rhoi sylw i ofal ataliol a hefyd yn dylanwadu ar bolisïau bwyd ac iechyd o fewn y llywodraeth a chymunedau lleol. O ran gofal sylfaenol, mae deietegwyr yn rhoi’r gallu i gleifion i ofalu amdanynt eu hunain, gan leihau’r angen i’w hatgyfeirio i’r ysbyty neu am ofal eilaidd a fydd, yn y pen draw, yn lleihau’r galw ar amser Meddygon Teulu.

@BDA_WalesBoard

@BDA_Dietitians

 

Health Education and Improvement Wales (HEIW)

Established on 1 October 2018, Health Education and Improvement Wales (HEIW) is the only Special Health Authority within NHS Wales. We sit alongside Health Boards and Trusts, and have a leading role in the education, training, development, and shaping of the healthcare workforce in Wales, in order to ensure high-quality care for the people of Wales. 

@HEIW_NHS

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Ers ei sefydlu ar 1 Hydref 2018, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw’r unig Awdurdod Iechyd Arbennig o fewn GIG Cymru. Rydym yn sefyll law yn llaw â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ac yn chwarae rhan flaenllaw ym maes addysg, hyfforddiant, datblygu a siapio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, er mwyn sicrhau gofal o ansawdd uchel ar gyfer pobl Cymru.

@AaGIC_GIG

 

The Chartered Society of Physiotherapy

The Chartered Society of Physiotherapy is the professional, educational and trade union body for the UK’s 58,000 chartered physiotherapists, physiotherapy students and support workers. The CSP represents 2,400 members in Wales.

Physiotherapists use manual therapy, therapeutic exercise and rehabilitative approaches to restore, maintain and improve movement and activity. Physiotherapists and their teams work with a wide range of population groups (including children, those of working age and older people); across sectors; and in hospital, community and workplace settings. Physiotherapists facilitate early intervention, support self management and promote independence, helping to prevent episodes of ill health and disability developing into chronic conditions.

Physiotherapy delivers high quality, innovative services in accessible, responsive and timely ways. It is founded on an increasingly strong evidence base, an evolving scope of practice, clinical leadership and person centred professionalism. As an adaptable, engaged workforce, physiotherapy teams have the skills to address healthcare priorities, meet individual needs and to develop and deliver services in clinically and cost effective ways. With a focus on quality and productivity, physiotherapy puts meeting patient and population needs, optimising clinical outcomes and the patient experience at the centre of all it does.

@CSPWales

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi Mae’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yn gorff proffesiynol, addysgol ac undeb llafur ar gyfer y 58,000 o ffisiotherapyddion siartredig, myfyrwyr ffisiotherapi a
gweithwyr cymorth yn y Deyrnas Unedig. Mae’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yn cynrychioli 2,400 o aelodau yng Nghymru. Mae Ffisiotherapyddion yn defnyddio therapi dwylo, ymarfer corff
therapiwtig a dulliau adsefydlu i adfer, cynnal a gwella symudiad a gweithgarwch. Mae ffisiotherapyddion a’u timau yn gweithio gydag ystod eang o grwpiau yn y boblogaeth (gan gynnwys plant, pobl o oedran gweithio a phobl hŷn); ar draws sectorau; ac yn yr ysbyty, yn
y gymuned ac yn y gweithle. Mae ffisiotherapyddion yn ymyrryd yn gynnar, yn cefnogi hunan reolaeth ac yn hyrwyddo annibyniaeth, gan helpu i atal salwch ac anabledd rhag datblygu yn gyflyrau
cronig.

Mae ffisiotherapi yn darparu gwasanaethau arloesol o safon mewn ffyrdd hygyrch, ymatebol ac amserol. Mae wedi’i seilio ar sylfaen dystiolaeth gynyddol gref, cwmpas ymarfer sy’n datblygu, arweinyddiaeth glinigol a phroffesiynoldeb sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Fel gweithlu sy’n addasu a chreu cysylltiadau, mae gan dimau ffisiotherapi y sgiliau i fynd i’r afael â blaenoriaethau gofal
iechyd, gan ddiwallu anghenion unigolion a datblygu a darparu gwasanaethau mewn ffyrdd clinigol a chost effeithiol. Gan ganolbwyntio ar ansawdd a chynhyrchiant, mae ffisiotherapi yn
sicrhau bod bodloni anghenion y claf a’r boblogaeth, sicrhau’r canlyniadau clinigol gorau a’r profiad gorau i gleifion yn ganolog i’w holl waith.
@CSPWales

 

 

 

 

 

Pelican Healthcare

Pelican Healthcare is a leading Welsh manufacturer of ostomy
medical products; servicing patients intimate healthcare needs
across the UK and Ireland. At Pelican Healthcare our passion is to
improve the quality of life of our customers through the provision of
world class medical devices and excellence of service.
@PelicanHealth

Mae Pelican Healthcare o Gymru yn un o’r prif gynhyrchwyr nwyddau meddygol i bobl sydd wedi cael llawdriniaeth ostomi; ac mae ein cynnyrch yn diwallu anghenion gofal iechyd cleifion ledled y DU ac Iwerddon. Yn Pelican Healthcare, rydyn ni’n gwneud ein gorau i wella ansawdd bywyd ein cwsmeriaid drwy ddarparu nwyddau meddygol o safon ryngwladol, a gwasanaeth heb ei ail.

@PelicanHealth

 

 

Weqas: Global Provider of Quality In Diagnostic Medicine. Weqas is one of the leading External Quality Assessment (EQA) providers with over 50 years experience in Quality Assurance, providing solutions in Laboratory Medicine. We have expert teams of scientists delivering service in Laboratory EQA, Point of Care (PoCT) EQA, Reference Measurement Services, Internal Quality Control (IQC) and Quality Control Reference Material (QCRM) service, and education and training.
Five benefits of working with us:
Accredited to ISO 17043, 17025 and 15195.

Over 35 EQA programmes.

Access to participant website to keep track of your quality.

Reference Measurement Service for traceability.

CE marked IQC and QCRM.
@weqasUK www.weqas.com

Weqas: Darparwr Byd Eang Ansawdd mewn Meddygaeth Ddiagnostig. Weqas yw un o’r
darparwyr Asesiad Ansawdd Allanol blaenllaw gyda dros 50 mlynedd o brofiad mewn Sicrwydd
Ansawdd, gan ddarparu datrysiadau mewn Meddygaeth Labordy. Mae gennym dimau
arbenigol o wyddonwyr sy’n darparu gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Allanol Labordai, Sicrwydd
Ansawdd Profion Pwynt Gofal, Gwasanaethau Mesur Cyfeirnod, Rheoli Ansawdd Mewnol a
gwasanaeth, addysg a hyfforddiant Deunydd Cyfeirio Rheoli Ansawdd.
Pum mantais o weithio gyda ni:
1. Wedi ein hachredu i ISO 17043, 17025 a
15195.
2. Dros 35 o raglenni Sicrwydd Ansawdd Allanol.
3. Mynediad i wefan y cyfranogwr i olrhain eich
ansawdd.
4. Gwasanaeth Mesur Cyfeirnod er mwyn
olrhain.
5. Rheoli Ansawdd Mewnol a Deunydd Cyfeirio
Sicrwydd Ansawdd â Nod CE.
@weqasUK
www.weqas.com

 

 

 

The National Clinical Plan
A Healthier Wales commits to develop a National Clinical Plan for specialist health services setting
out our strategic approach to delivering safe and high quality health services which meet the needs
of people across Wales. The National Clinical Plan will aim to deliver the Quadruple Aim by
embedding prudent healthcare philosophy into how clinical services are designed, planned and
developed across Wales over the next decade, at scale and pace. The plan has a focus on quality and improving patient outcomes and will aim to bring value based healthcare to life in practice, by reducing
avoidable waste, harm and clinical variation, and measuring progress against nationally agreed
performance measures. It will embed quality improvement methodology and principles into
practice, integrating patient voice and strengthening coproduction through defining
whole system health pathways in terms of what patient experience should look like.

Cynllun Clinigol Cenedlaethol

Yn ein cynllun ‘Cymru Iachach’, rydyn ni’n ymrwymo i ddatblygu Cynllun Clinigol Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau iechyd arbenigol, gan nodi ein dull gweithredu strategol ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd diogel o ansawdd uchel sy’n bodloni anghenion pobl ar draws Cymru. Nod y Cynllun Clinigol Cenedlaethol yw cyflawni’r Nod Pedwarplyg drwy sicrhau bod athroniaeth gofal iechyd darbodus yn rhan annatod o sut y bydd gwasanaethau clinigol yn cael eu dylunio, eu cynllunio, a’u datblygu ar draws Cymru yn ystod y degawd nesaf, a hynny ar y raddfa a’r cyflymder priodol.

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar ansawdd ac ar wella canlyniadau i gleifion. Bydd yn gweithio i sicrhau bod gofal iechyd yn ddarpariaeth ymarferol sy’n seiliedig ar werth, drwy leihau gwastraff, achosion o niwed, ac amrywiadau clinigol y gellid eu hosgoi, gan fesur cynnydd yn erbyn mesurau perfformiad sydd wedi eu cytuno’n genedlaethol. Bydd yn sicrhau bod methodoleg ac egwyddorion gwella ansawdd yn cael eu hymgorffori mewn arferion, gan integreiddio llais y claf a chryfhau cyd-gynhyrchu drwy ddiffinio llwybrau iechyd sy’n seiliedig ar y system gyfan, er mwyn sicrhau ansawdd ei brofiad o dderbyn gofal.

 

 

 

 

 

Public Health Wales Microbiology. Microbiology comprises a nationally integrated team of infection specialists including; clinical microbiologists, virologists, biomedical scientists and support workers leading the development and establishment of services for genomics, molecular diagnosis and other
innovative technologies for better health outcomes and responses in cases of infection.
We provide laboratory diagnostic services and clinical management of microbial diseases for
patients both in hospitals and for general practitioners. We support Health Protection Teams in relation to outbreaks and community infection control and provide a specialist reference service for Food, Water and Environmental Services. Our laboratories across Wales are fully accredited.

Microbioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru Mae microbioleg yn cynnwys tîm integredig cenedlaethol o arbenigwyr haint gan gynnwys; microbiolegwyr clinigol, firolegwyr, gwyddonwyr biofeddygol a gweithwyr cymorth sy’n arwain wrth ddatblygu a sefydlu gwasanaethau genomeg, diagnosis moleciwlaidd a thechnolegau arloesol eraill ar gyfer gwell canlyniadau iechyd ac ymatebion mewn achosion o haint. Rydym yn darparu gwasanaethau diagnostig mewn labordy a rheolaeth glinigol o afiechydon microbaidd ar gyfer cleifion mewn ysbytai ac ar gyfer ymarferwyr cyffredinol. Rydym yn cefnogi Timau Diogelu Iechyd yn y gwaith o reoli achosion a rheoli haint cymunedol ac yn darparu gwasanaeth cyfeirio arbenigol ar gyfer Bwyd, Dŵr a Gwasanaethau Amgylcheddol. Mae ein labordai ledled Cymru yn gwbl achrededig.

 

 

Life Sciences Hub Wales

Life Sciences Hub Wales aims to drive transformational systematic change within the health and care sectors to create a better future for the people of Wales.

We know that health and economic wellbeing go hand-in-hand. Our role is to inspire innovation and collaboration between industry, health and social care, and research organisations to make a positive difference to people and families across the nation.

We are a catalyst for change. We work with NHS Wales to understand issues and identify how innovation can help deliver better care. We support businesses to create health and care solutions.

We create connections. We enable people and organisations to work with us in partnership and create networking and matchmaking opportunities for innovators.

To find out more, visit: lshubwales.com

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw sbarduno newid systematig a thrawsnewidiol yn y sectorau iechyd a gofal er mwyn creu dyfodol gwell i bobl Cymru.

Rydym yn gwybod bod iechyd a lles economaidd yn mynd law yn llaw. Ein rôl yw ysbrydoli arloesi a chydweithio rhwng diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol, a sefydliadau ymchwil er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl a theuluoedd ym mhob cwr o’r wlad.

Rydym ni’n gatalydd ar gyfer newid. Rydym ni’n gweithio gyda GIG Cymru er mwyn deall problemau a nodi sut gall arloesi helpu i ddarparu gwell gofal. Rydym ni’n helpu busnesau i greu atebion o ran iechyd a gofal.

Rydym ni’n creu cysylltiadau. Rydym ni’n galluogi pobl a sefydliadau i weithio mewn partneriaeth â ni ac yn creu cyfleoedd i arloeswyr rwydweithio a chyfateb.

I gael gwybod mwy, ewch i: lshubwales.com