Conference programme

Allied Health Professionals, Healthcare Scientists & Pharmacists ‘All Wales’ Conference & Awards 2019: Healthier Wales: The Value of Person Centred Care

Date: 26 November 2019

Venue: Mercure Holland House Hotel, Cardiff

Conference timings: registration opens at 8.30; conference starts: 9.30am; conference ends: 4.20pm

This conference will be an opportunity to hear from inspiring and thought-provoking speakers including:

 • Vaughan Gething AM, Minister for Health and Social Services
 • Dr Andrew Goodall, Director General of Health and Social Services/Chief Executive NHS Wales
 • Dr Chris Jones CBE, Chair of Health Education and Improvement Wales (HEIW)
 • Stephen Griffiths, Nursing Director of Health Education and Improvement Wales (HEIW)
 • Dr Rob Orford, Chief Scientific Adviser for Health, Welsh Government
 • Ruth Crowder, Chief Allied Health Professions Adviser, Welsh Government
 • Andrew Evans, Chief Pharmaceutical Officer, Welsh Government
 • Professor Alan Brace, Director of Finance, Health and Social Services Group, Welsh Government
 • Dr Sally Lewis, National Clinical Lead for Value-Based and Prudent Healthcare
 • Adele Cahill, Assistant Director Value Based Health Care/National Lead Value Based Procurement

For information on how to submit an abstract for poster and oral presentations click here.

How to book: Health Boards and Trusts in Wales have been allocated a set number of spaces for this event. If you are a Health Board or Trust employee and would like to attend the conference, please contact the Executive Director of Therapies and Health Science or Chief Pharmacist at your Health Board or Chief Executive at your Trust.

If you do not qualify for a conference ticket or wish to buy additional tickets you can do so here.

Rhaglen y gynhadledd

Gwobrau a Chynhadledd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Gwyddonwyr Gofal Iechyd a Fferyllwyr Cymru 2019: Cymru Iachach: gwerth gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Dyddiad: 26 Tachwedd 2019

Lleoliad: Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd

Amseroedd y gynhadledd: cofrestru yn agor am 8:30; cynhadledd yn dechrau: 9:30am; cynhadledd yn gorffen: 4:20pm

Bydd y gynhadledd hon yn gyfle i glywed gan siaradwyr difyr ac ysbrydoledig:

 • Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/ Prif Weithredwr GIG Cymru
 • Dr Chris Jones CBE, Cadeirydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Stephen Griffiths, Cyfarwyddwr Nyrsio Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Dr Rob Orford, Y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, Llywodraeth Cymru
 • Ruth Crowder, Prif Gynghorydd ar y Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Llywodraeth Cymru
 • Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol, Llywodraeth Cymru
 • Yn Athro Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru
 • Dr Sally Lewis, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus ac ar Sail Gwerth
 • Adele Cahill, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Iechyd ar Sail Gwerth/Arweinydd Cenedlaethol Caffael ar sail Gwerth

Am ragor o wybodaeth am sut i gyflwyno crynodeb ar gyfer poster a chyflwyniadau llafar, cliciwch yma.

Sut mae archebu: Mae Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau yng Nghymru wedi derbyn nifer penodol o leoedd ar gyfer y digwyddiad hwn. Os ydych chi’n gweithio i  Fwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth ac am fynychu’r gynhadledd, cysylltwch â Chyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd neu’r Prif Fferyllydd yn eich Bwrdd Iechyd neu’r Prif Weithredwr yn eich Ymddiriedolaeth

Os nad ydych chi’n gymwys am docyn i’r gynhadledd neu os ydych chi am brynu tocynnau ychwanegol, gallwch wneud hynny yma.